ដំណោះស្រាយឧបករណ៍ និងឧបករណ៍

ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការស្ថិរភាព និងភាពឆបគ្នារបស់អតិថិជន SPRT បន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបច្ចេកវិទ្យា និងការរចនាម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព។យើងបានបង្កើត និងកែលម្អម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពបន្ទះជាច្រើនប្រភេទ ដែលសមស្របជាងទៅនឹងឧបករណ៍ និងឧបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ។

ភាពឆបគ្នាខ្ពស់ និងទំហំដំឡើងផ្សេងៗ ធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងទៅក្នុងឧបករណ៍ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗ។

ម៉ូដែលដែលបានណែនាំ៖ DVII, D10, DIII, DIV, D9, D8, D11, D12, D17, E3, E4, E5, EU805, EU807

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ