ដំណោះស្រាយការលក់តាមទូរស័ព្ទ

ផ្តល់អំណាចដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយក្នុងការបោះពុម្ពពីឧបករណ៍ចល័តរបស់ពួកគេ។

1. ប្រើស្ថានីយចល័តដើម្បីជំនួសទម្រង់ក្រដាស ផ្ទេរព័ត៌មានអតិថិជន និងដំណើរការលក់ដោយសេវាអេឡិចត្រូនិក។

2. ដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ព័ត៌មានរបស់អតិថិជន សូមកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រួតពិនិត្យ។

3. ដោយប្រើឧបករណ៍ចល័ត វាអាចការពារព័ត៌មានរបស់អតិថិជន សន្សំសំចៃថ្លៃដឹកជញ្ជូន និងមនុស្ស ដើម្បីរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យកាត។

 

ម៉ូដែលដែលបានណែនាំ៖ SP-T12BTDM, SP-RMT9BTDM, SP-T7BTDM